Księgowość oferta

Biuro świadczy usługi między innymi w zakresie

1.  Prowadzenie ksiąg handlowych 

–  ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych prowadzenie ewidencji VAT
–  prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
–  przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów
– obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)
–  sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg oraz rejestrów zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
– wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT)
–  sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT, VAT-UE)
–  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale)
–  sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli
–  sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta
–  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
–  sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez Klientów
–  przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

2.  Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego:

–  ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
–  prowadzenie ewidencji VAT
–  obsługa księgowa transakcji wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych ( eksport, import)
–  sporządzanie niezbędnych wydruków księgi oraz rejestrów
–  wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT)
–  sporządzanie i przekazywanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych (PIT, VAT, VAT-UE)
–  sporządzanie deklaracji rocznych firmy, właścicieli
–  sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych na życzenie klienta
–  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
–  sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów
–  przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

3.  Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz zleceniobiorców, czyli:

–  sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
–  rozliczeń z ZUS
–  sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
–  obsługa rozliczeń z ZUS
–  prowadzenie kartotek pracowników
–  rozliczenia roczne pracowników
–  sporządzanie obsługa deklaracji PIT-4

4.  Inne usługi:

–  reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
–  pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z założeniem firmy
–  doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności
–  na życzenie klienta odbieranie dokumentów z siedziby firmy